Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Продължава...

ПОДГОТВЯ СЕ СТРАТЕГИЯ НА МИГ БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ

В Младежки дом – Белоградчик се състоя еднодневен информационен семинар за популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработка на Стратегия по Договор № РД 50-99/17.08.2016 г. Чрез него се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19 „ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

В семинара участваха Албена Бакалеева – секретар на община Белоградчик, Нели Драганова – модератор по проекта, и заинтересовани лица. В продължение на няколко часа Николай Димитров и Ангелина Георгиева от екипа на учредената Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш запознаха присъстващите с допустимите мерки и насоки за финансиране и конкретни примери свързани с тях. Бяха цитирани и мерки, които не подлежат на финансиране.

Семинарът и предстоящите такива, които следващите дни ще бъдат проведени в Димово и Макреш, са част от подготвителни дейности за изготвянето на Стратегия. Срокът за нейното изработване е до средата на месец май, след което ще бъде представена в Държавен фонд „Земеделие“. Реално средства за финансиране ще се получат следващата година, а бенефициентите са общината, НПО и земеделски производители. Трите общини ще получат до 2 млн. евро инвестиции.

Стратегията ще се ръководи не от община Белоградчик, а от местната инициативна група, чиито екип за управление и консултант ще одобряват проектите. Няма да има предварително разпределение на финансови средства по общини.

Със сигурност за изготвянето на Стратегията ще спомогнат и попълнените анкети от участниците в семинарите.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година