Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

УЧРЕДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

УЧРЕДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

На 17.01.2017 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) 2014-2020 г.  на „Програмата за развитие на селските райони“, която обхваща територията на трите общини – Белоградчик, Димово и Макреш. Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност. Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Белоградчик, Димово и Макреш.

На учредителното събрание присъстваха кметовете на трите общини, както и представители на неправителствени организации и бизнеса. Участниците гласуваха учредяването на сдружението и неговия устав. Дебати предизвика точката за приемане на управителен съвет и Председател на управителния съвет. Събранието прие управителният съвет да се състои от девет души, като за членове бяха избрани – г-н Борис Николов- Кмет на община Белоградчик, г-н Иван Каменов – кмет на община Макреш, г-н Лозан Лозанов – кмет на община Димово. В управителния съвет от неправителствения сектор бяха приети и СК „Скалите“ гр.Белоградчик, Боян Иванов от с.Стакевци и Людмил Алексиев от с. Рабиша, а от бизнеса – Николай Николов, земеделски производител от с.Макреш, фирма „Живков, Лилов, Нешев и сие“ СД и ЕТ „Джун-Ангел Джунински“ от гр.Белоградчик.

За председател на управителния съвет беше избран г-н Борис Николов – кмет на община Белоградчик.

Община Белоградчик има подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Проектът ще се изпълнява в периода август 2016 – май 2017 година и ще включва дейности по учредяване на Местна инициативна група (МИГ), обхващаща територията на трите общини – Белоградчик, Димово и Макреш. Местната инициативна група ще бъде самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. В учредителното събрание може да участват НПО, читалища или частни фирми, осъществяващи дейност на територията на трите общини.

След учредяването на МИГ в рамките на проекта ще бъдат направени информационни кампании и срещи за възможностите за финансиране на проекти, проучване и анализ на териториите и изготвяне на стратегя за ВОМР. Максималната стойност на проектите включени в стратегияна е до 2 мил. лева.

След изготвянето на стратегията, същата ще бъде внесена за финансиране пред ДФ „Земеделие“ и ако получи одобрение ще може да бъде реализирана.

Последно променена вНеделя, 23 Април 2017 15:12
Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година