Logo
Печат на тази страница

Обява за провеждане на информационни кампании за консултиране на местната общност

 

„Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш” кани  всички заинтересовани лица

на

еднодневни информационни срещи за консултиране на местната общност  

по Проект по Подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор № РД50-99/17.08.2016 г.

 

Информационните срещи ще се проведат на

21.04.2017 г. - Заседателна зала на община Макреш

24.04.2017 г. - Заседателна зала на община Димово

25.04.2017 г. - сграда на Младежки дом гр. Белоградчик

26.04.2017 г. - сграда на Младежки дом гр.Белоградчик

Последните от A.Georgieva

2017 www.migbdm.eu