Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-
Подходът „Лидер"

Подходът „Лидер" (1)

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основен идеен формат на ВОМР:

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия,но  със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

 

Основни характеристики на ВОМР:

·         фокусирано върху конкретни под регионални територии;

·         водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49 % от правата на глас;

·         осъществява се чрез интегрирани и многосекторни  стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;

·         разработено, като се имат пред вид местните потребности и потенциал, и включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и където е целесъобразно - сътрудничество.

 

Принципи на ВОМР:

Подрегионални територии. Местен териториален подход

Средствата се съсредоточават в териториите, които се нуждаят най-много и които могат да ги използват най-добре. Решенията се адаптират гъвкаво, за да отговорят на разнообразните потребности и възможности – в подходящо време и на подходящо място.

Партньорства, водени от общността. Подходи, основани на участие и партньорство

Съвместна отговорност и принадлежност. Не доминира нито една от групите, представляващи конкретни интереси, независимо дали са обществени или частни. Партньорството мобилизира знанията, енергията и ресурсите на местните участници.

Интегрирани многосекторни местни стратегии

Действията се подсилват взаимно и надграждат върху силните страни на региона. Връзките са подобрени хоризонтално с други местни участници и вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки. Може да има различни приоритети и входни точки.

Иновации

В местния контекст, методът генерира нови начини на мислене и действие - нови пазари, нови продукти, услуги, методи на работа и социални иновации.

Изграждане на мрежи и сътрудничество

Местните области и общности се учат едни от други и намират съюзници за укрепване на позициите им в световната икономика.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година