Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-
За проекта

За проекта (1)

Изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група финансирана по Договор РД 50-99/17.08.2016 г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Белоградчик

Изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група финансирана по Договор РД 50-99/17.08.2016 г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Белоградчик за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на подготвителни дейности, създаване на МИГ и разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Цели на проекта:

 1. Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
 2. Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
 3. Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
 4. Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
 5. Увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините;
 6. Създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони;
 7. Развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства

 

Етапи при осъществяване на проекта:

 1. Учредяване на публично – частно партньорство;
 2. Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
 3. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 4. Проучвания и анализи на територията;
 5. Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране с местната общност;
 6. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Цели на сдружение „МИГ – Белоградчик – Димово – Макреш”:

 1. Да разработи, осигури и реализира стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Белоградчик, Димово и Макреш;
 2. Да подпомага развитието на селските райони и да развива и утвърждава европейските практикии подходи за децентрализирано развитие на селските райони;
 3. Да насърчава сближаването на българската земеделскаполитика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;
 4. Да подпомага развитието на селските райони в сферите на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
 5. Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони;
 6. Да спомага за развитието на земеделски инеземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони и да създава и развива нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население;
 7. Да подпомага, активизира и разширява транснационалното взаимодействие като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
 8. Да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната
 9. Да работи за засилване на местната идентичност на селските райони;
 10. Да съдейства за увеличаване на местния капацитет и знания на района;
 11. Да работи за разширяване на достъпа до доходи за местните жители;
 12. Да работи за подобряване на конкуретноспособността на типичните местни продукти;
 13. Да работи за увеличаване на възможноститеза подобряване организацията и участието на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;
 14. Да мотивира участието на местните юридически и физически лица в развитието на района, за да се гарантира изпълнение на местни инициативи отдолу нагоре;
 15. Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местни органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти
 16. Да повишава цялостната привлекателност на селските райони като място за достоен живот и да осигурява и обезпечава с административна, техническа и експертна помощ заинтересованите страни, кандидатстващи с проекти по СВОМР за територията на общините Белоградчик – Димово – Макреш.Да спомага за развитието на междуобщинското сътрудничество;

 

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година