Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-
Материали

Материали (10)

Информация ЗА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)

Информация ЗА ПОДХОДА  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО   РАЗВИТИЕ (ВОМР)

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Продължава...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Продължава...

Информация за мерките за включване в Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Информация за мерките, които са допустими според изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за включване в Стратегията за водено от общностите местно  развитие (ВОМР), която трябва да бъде приета от  МИГ Белоградчик – Димово – Макреш

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година