Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

Предстоящи събития

Предстоящи събития

Обява

„Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш” кани  всички заинтересовани лица да присъстват на обществените осъждания на разработената стратегия за ВОМР, които  ще се проведат на

08.05.2017 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, гр.Белоградчик

09.05.2017 г. от 13.00  часа - в Заседателната зала на община Димово гр.Димово

 

Продължава...

Обява за провеждане на информационни кампании за консултиране на местната общност

 

„Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш” кани  всички заинтересовани лица

на

еднодневни информационни срещи за консултиране на местната общност  

по Проект по Подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор № РД50-99/17.08.2016 г.

 

Информационните срещи ще се проведат на

21.04.2017 г. - Заседателна зала на община Макреш

24.04.2017 г. - Заседателна зала на община Димово

25.04.2017 г. - сграда на Младежки дом гр. Белоградчик

26.04.2017 г. - сграда на Младежки дом гр.Белоградчик

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ”

ПОКАНА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ”

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година